Neural profiles of observing acceptance and rejection decisions in human mate choice copying

Jin-Ying Zhuang, Jiajia Xie, Peng Li, Mingxia Fan, Stefan Bode. Neural profiles of observing acceptance and rejection decisions in human mate choice copying. NeuroImage, 233:117929, 2021. [doi]