Reducing the Influence of Environmental Factors on Performance of a Diffusion-Based Personal Exposure Kit

Huixin Zong, Peter Brimblecombe, Li Sun, Peng Wei, Kin Fai Ho, Qingli Zhang, Jing Cai, Haidong Kan, Mengyuan Chu, Wenwei Che, Alexis Kai-Hon Lau, Zhi Ning. Reducing the Influence of Environmental Factors on Performance of a Diffusion-Based Personal Exposure Kit. Sensors, 21(14):4637, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.