Viewpoint-Aware Representation for Sketch-Based 3D Model Retrieval

Changqing Zou, Changhu Wang, Yafei Wen, Lei Zhang, Jianzhuang Liu. Viewpoint-Aware Representation for Sketch-Based 3D Model Retrieval. IEEE Signal Process. Lett., 21(8):966-970, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.