Machine learning approaches to mild cognitive impairment detection based on structural MRI data and morphometric features

M. O. Zubrikhina, O. V. Abramova, V. E. Yarkin, Vadim L. Ushakov, A. G. Ochneva, A. V. Bernstein, Evgeny V. Burnaev, Denis S. Andreyuk, V. B. Savilov, M. V. Kurmishev, T. S. Syunyakov, O. A. Karpenko, A. V. Andryushchenko, G. P. Kostyuk, M. G. Sharaev. Machine learning approaches to mild cognitive impairment detection based on structural MRI data and morphometric features. Cognitive Systems Research, 78:87-95, March 2023. [doi]

Abstract

Abstract is missing.