Intelligent Systems'2014 - Proceedings of the 7th International Conference Intelligent Systems IEEE IS'2014, September 24-26, 2014, Warsaw, Poland, Volume 1: Mathematical Foundations, Theory, Analyses

Plamen P. Angelov, Krassimir T. Atanassov, Lyubka Doukovska, Mincho Hadjiski, Vladimir Simov Jotsov, Janusz Kacprzyk, Nikola Kasabov, Sotir Sotirov, Eulalia Szmidt, Slawomir Zadrozny, editors, Intelligent Systems'2014 - Proceedings of the 7th International Conference Intelligent Systems IEEE IS'2014, September 24-26, 2014, Warsaw, Poland, Volume 1: Mathematical Foundations, Theory, Analyses. Volume 322 of Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 2015. [doi]

Conference: is