ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021

Wen-Huang Cheng, Mohan S. Kankanhalli, Meng Wang 0001, Wei-Ta Chu, Jiaying Liu 0001, Marcel Worring, editors, ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021. ACM, 2021. [doi]

Conference: mir2021

Abstract

Abstract is missing.

Table of Contents