Redundancy Mechanism for Inter-domain VPLS Service

Zhihua Liu, Lizhong Jin, Ran Chen, Dennis Cai, Samer Salam. Redundancy Mechanism for Inter-domain VPLS Service. RFC, 7309:1-12, July 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.