Bibliography: pie-obs (Summary)

Score
Mitchell12-30.0
MokhovMJ180.0
EllsonGKNW000.0
HammerKHF140.0
KonatSEV180.0
KonatEV180.0
ErdwegLW150.0
ErdwegSV130.0
JainG120.0
Bellman540.0
McCarthy600.0
McIntoshAH100.0
KatsV100.0
HammerDHLFHH150.0
RamalingamR930.0
MokhovMJM160.0