Gordon Bell finalists I - Large scale drop impact analysis of mobile phone using ADVC on Blue Gene/L

Hiroshi Akiba, Tomonobu Ohyama, Yoshinoir Shibata, Kiyoshi Yuyama, Yoshikazu Katai, Ryuichi Takeuchi, Takeshi Hoshino, Shinobu Yoshimura, Hirohisa Noguchi, Manish Gupta, John A. Gunnels, Vernon Austel, Yogish Sabharwal, Rahul Garg, Shoji Kato, Takashi Kawakami, Satoru Todokoro, Junko Ikeda. Gordon Bell finalists I - Large scale drop impact analysis of mobile phone using ADVC on Blue Gene/L. In Proceedings of the ACM/IEEE SC2006 Conference on High Performance Networking and Computing, November 11-17, 2006, Tampa, FL, USA. pages 46, ACM Press, 2006. [doi]

Bibliographies