Docker Container Scheduler for I/O Intensive Applications Running on NVMe SSDs

Janki Bhimani, Zhengyu Yang, Ningfang Mi, Jingpei Yang, Qiumin Xu, Manu Awasthi, Rajinikanth Pandurangan, Vijay Balakrishnan. Docker Container Scheduler for I/O Intensive Applications Running on NVMe SSDs. IEEE Trans. Multi-Scale Computing Systems, 4(3):313-326, 2018. [doi]

Bibliographies