OPT-Min-Min Scheduling Algorithm of Grid Resources

Lijun Cao, Xiyin Liu, Haiming Wang, Zhongping Zhang. OPT-Min-Min Scheduling Algorithm of Grid Resources. JSW, 9(7):1868-1875, 2014. [doi]