Truth Discovery of Multi-Source Text Data

Chen Chang, Jianjun Cao, Qin Feng, Nianfeng Weng, Yuling Shang. Truth Discovery of Multi-Source Text Data. IEICE Transactions, 102-D(11):2249-2252, 2019. [doi]

Bibliographies