Dynamic Discount Pricing in Competitive Marketing

Jian Chen, Lu-Xing Yang, Da-Wen Huang, Xiaofan Yang, Yuan Yan Tang. Dynamic Discount Pricing in Competitive Marketing. IEEE Access, 7:145340-145347, 2019. [doi]

Authors

Jian Chen

This author has not been identified. Look up 'Jian Chen' in Google

Lu-Xing Yang

This author has not been identified. Look up 'Lu-Xing Yang' in Google

Da-Wen Huang

This author has not been identified. Look up 'Da-Wen Huang' in Google

Xiaofan Yang

This author has not been identified. Look up 'Xiaofan Yang' in Google

Yuan Yan Tang

This author has not been identified. Look up 'Yuan Yan Tang' in Google