Measuring place-based accessibility under travel time uncertainty

Bi Yu Chen, Hui Yuan, Qingquan Li, Donggen Wang, Shih-Lung Shaw, Hui-Ping Chen, William H. K. Lam. Measuring place-based accessibility under travel time uncertainty. International Journal of Geographical Information Science, 31(4):783-804, 2017. [doi]