Optimization on configuration of surface conduction electron-emitters

Hui-Wen Cheng, Yiming Li. Optimization on configuration of surface conduction electron-emitters. Microelectronics Reliability, 50(5):699-703, 2010. [doi]

Bibliographies