An intelligent GGSN dispatching mechanism for UMTS

Shin-Ming Cheng, Phone Lin, Guan-Hua Tu, Li-Chen Fu, Ching-Feng Liang. An intelligent GGSN dispatching mechanism for UMTS. Computer Communications, 28(8):947-955, 2005. [doi]

Authors

Shin-Ming Cheng

This author has not been identified. Look up 'Shin-Ming Cheng' in Google

Phone Lin

This author has not been identified. Look up 'Phone Lin' in Google

Guan-Hua Tu

This author has not been identified. Look up 'Guan-Hua Tu' in Google

Li-Chen Fu

This author has not been identified. Look up 'Li-Chen Fu' in Google

Ching-Feng Liang

This author has not been identified. Look up 'Ching-Feng Liang' in Google