Interactive Voice-Controller Applied to Home Automation

Jinn-Kwei Guo, Chun-Lin Lu, Ju-Yun Chang, Yi-Jing Li, Ya-Chi Huang, Fu-Jiun Lu, Ching-Wen Hsu. Interactive Voice-Controller Applied to Home Automation. In Jeng-Shyang Pan, Yen-Wei Chen, Lakhmi C. Jain, editors, Fifth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIH-MSP 2009), Kyoto, Japan, 12-14 September, 2009, Proceedings. pages 828-831, IEEE Computer Society, 2009. [doi]

Authors

Jinn-Kwei Guo

This author has not been identified. Look up 'Jinn-Kwei Guo' in Google

Chun-Lin Lu

This author has not been identified. Look up 'Chun-Lin Lu' in Google

Ju-Yun Chang

This author has not been identified. Look up 'Ju-Yun Chang' in Google

Yi-Jing Li

This author has not been identified. Look up 'Yi-Jing Li' in Google

Ya-Chi Huang

This author has not been identified. Look up 'Ya-Chi Huang' in Google

Fu-Jiun Lu

This author has not been identified. Look up 'Fu-Jiun Lu' in Google

Ching-Wen Hsu

This author has not been identified. Look up 'Ching-Wen Hsu' in Google