Meta-action descriptor for action recognition in RGBD video

Min Huang, Song-Zhi Su, Guo-Rong Cai, Hongbo Zhang, Donglin Cao, Shao-Zi Li. Meta-action descriptor for action recognition in RGBD video. IET Computer Vision, 11(4):301-308, 2017. [doi]

Bibliographies