A Low-Cost Distributed Denial-of-Service Attack Architecture

Kaifan Huang, Lu-Xing Yang, Xiaofan Yang, Yong Xiang 0001, Yuan Yan Tang. A Low-Cost Distributed Denial-of-Service Attack Architecture. IEEE Access, 8:42111-42119, 2020. [doi]

Authors

Kaifan Huang

This author has not been identified. Look up 'Kaifan Huang' in Google

Lu-Xing Yang

This author has not been identified. Look up 'Lu-Xing Yang' in Google

Xiaofan Yang

This author has not been identified. Look up 'Xiaofan Yang' in Google

Yong Xiang 0001

This author has not been identified. Look up 'Yong Xiang 0001' in Google

Yuan Yan Tang

This author has not been identified. Look up 'Yuan Yan Tang' in Google