Optimal Strategy in Queueing Systems in Emergency Department

Zeng Hui, Ruiling Tian, Yupeng Liu, Yumei Hou. Optimal Strategy in Queueing Systems in Emergency Department. IJITWE, 13(1):69-80, 2018. [doi]

No reviews for this publication, yet.