Robust Symbol Detection in Large-Scale Overloaded NOMA Systems

Hiroki Iimori, Giuseppe Thadeu Freitas de Abreu, Takanori Hara, Koji Ishibashi, Razvan-Andrei Stoica, David González G., Osvaldo Gonsa. Robust Symbol Detection in Large-Scale Overloaded NOMA Systems. IEEE Open J. Commun. Soc., 2:512-533, 2021. [doi]

No reviews for this publication, yet.