The blocking lemma and group incentive compatibility for matching with contracts

Zhenhua Jiao, Guoqiang Tian, Songqing Chen, Fei Yang. The blocking lemma and group incentive compatibility for matching with contracts. Mathematical Social Sciences, 82:65-71, 2016. [doi]

Authors

Zhenhua Jiao

This author has not been identified. Look up 'Zhenhua Jiao' in Google

Guoqiang Tian

This author has not been identified. Look up 'Guoqiang Tian' in Google

Songqing Chen

This author has not been identified. Look up 'Songqing Chen' in Google

Fei Yang

This author has not been identified. Look up 'Fei Yang' in Google