Knowledge Distillation via Route Constrained Optimization

Xiao Jin, Baoyun Peng, Yichao Wu, Yu Liu, Jiaheng Liu, Ding Liang, Junjie Yan, Xiaolin Hu. Knowledge Distillation via Route Constrained Optimization. In 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, ICCV 2019, Seoul, Korea (South), October 27 - November 2, 2019. pages 1345-1354, IEEE, 2019. [doi]

Authors

Xiao Jin

This author has not been identified. Look up 'Xiao Jin' in Google

Baoyun Peng

This author has not been identified. Look up 'Baoyun Peng' in Google

Yichao Wu

This author has not been identified. Look up 'Yichao Wu' in Google

Yu Liu

This author has not been identified. Look up 'Yu Liu' in Google

Jiaheng Liu

This author has not been identified. Look up 'Jiaheng Liu' in Google

Ding Liang

This author has not been identified. Look up 'Ding Liang' in Google

Junjie Yan

This author has not been identified. Look up 'Junjie Yan' in Google

Xiaolin Hu

This author has not been identified. Look up 'Xiaolin Hu' in Google