BiologicalNetworks 2.0 - an integrative view of genome biology data

Sergey Kozhenkov, Yulia Dubinina, Mayya Sedova, Amarnath Gupta, Julia V. Ponomarenko, Michael Baitaluk. BiologicalNetworks 2.0 - an integrative view of genome biology data. BMC Bioinformatics, 11:610, 2010. [doi]

Authors

Sergey Kozhenkov

This author has not been identified. Look up 'Sergey Kozhenkov' in Google

Yulia Dubinina

This author has not been identified. Look up 'Yulia Dubinina' in Google

Mayya Sedova

This author has not been identified. Look up 'Mayya Sedova' in Google

Amarnath Gupta

This author has not been identified. Look up 'Amarnath Gupta' in Google

Julia V. Ponomarenko

This author has not been identified. Look up 'Julia V. Ponomarenko' in Google

Michael Baitaluk

This author has not been identified. Look up 'Michael Baitaluk' in Google