No right to remain silent: Isolating Malicious Mixes

Hemi Leibowitz, Ania M. Piotrowska, George Danezis, Amir Herzberg. No right to remain silent: Isolating Malicious Mixes. IACR Cryptology ePrint Archive, 2017:1000, 2017. [doi]

Bibliographies