Application of ETSIAT to the toxicity prediction of aliphatic alcohols

Jian Li, Hu Mei, Li Yang, Qin Wang, Ning Yan, Li Liu, Jia-Ying Sun, Jiang-An Xie. Application of ETSIAT to the toxicity prediction of aliphatic alcohols. In Maozhen Li, Qilian Liang, Lipo Wang, Yibin Song, editors, Seventh International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2010, 10-12 August 2010, Yantai, Shandong, China. pages 2177-2181, IEEE, 2010. [doi]