DSP free 56Gb/s ODB generation using silicon photonic modulator with high tolerance to CD and MPI

Zhihong Li, Yangjing Wen, Tiangong Liu, Yanjun Zhu, Hongbing Lei, Wei-Ren Peng, Yan Cui, Andy Shen, Yusheng Bai. DSP free 56Gb/s ODB generation using silicon photonic modulator with high tolerance to CD and MPI. In Optical Fiber Communications Conference and Exhibition, OFC 2016, Anaheim, CA, USA, March 20-24, 2016. pages 1-3, IEEE, 2016. [doi]

Bibliographies