A Computational Model for Process-Grammar

Wei-Chung Lin, Cheng-Chung Liang, Chin-Tu Chen. A Computational Model for Process-Grammar. Artificial Intelligence, 38(2):207-224, 1989.

Bibliographies