Traffic diversity and code coverage: a preliminary analysis

Ying-Dar Lin, Yuan-Cheng Lai, Chun-Nan Lu, Jui-Tsun Hung, Chun-Pin Shao. Traffic diversity and code coverage: a preliminary analysis. Int. J. Communication Systems, 29(3):428-440, 2016. [doi]

Bibliographies