On the Distance-Sensitive and Load-Balanced Information Storage and Retrieval for 3D Sensor Networks

WenPing Liu, Hongbo Jiang, Jiangchuan Liu, Xiaofei Liao, Hongzhi Lin, Tianping Deng. On the Distance-Sensitive and Load-Balanced Information Storage and Retrieval for 3D Sensor Networks. IEEE/ACM Trans. Netw., 24(6):3439-3449, 2016. [doi]

No reviews for this publication, yet.