High-Speed EA-DFB Laser for 40-G and 100-Gbps

Shigeki Makino, Kazunori Shinoda, Takeshi Kitatani, Hiroaki Hayashi, Takashi Shiota, Shigehisa Tanaka, Masahiro Aoki, Noriko Sasada, Kazuhiko Naoe. High-Speed EA-DFB Laser for 40-G and 100-Gbps. IEICE Transactions, 92-C(7):937-941, 2009. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.