Measuring Relative-Story Displacement and Local Inclination Angle Using Multiple Position-Sensitive Detectors

Iwao Matsuya, Ryuta Katamura, Maya Sato, Miroku Iba, Hideaki Kondo, Kiyoshi Kanekawa, Motoichi Takahashi, Tomohiko Hatada, Yoshihiro Nitta, Takashi Tanii, Shuichi Shoji, Akira Nishitani, Iwao Ohdomari. Measuring Relative-Story Displacement and Local Inclination Angle Using Multiple Position-Sensitive Detectors. Sensors, 10(11):9687-9697, 2010. [doi]