The Use of Colorimeters to Support Remote Sensing Techniques on Asphalt Pavements

Christodoulos Mettas, Evagoras Evagorou, Athos Agapiou, Diofantos G. Hadjimitsis. The Use of Colorimeters to Support Remote Sensing Techniques on Asphalt Pavements. Remote Sensing, 12(23):3911, 2020. [doi]