CDSWS: coverage-guaranteed distributed sleep/wake scheduling for wireless sensor networks

Guofang Nan, Guanxiong Shi, Zhifei Mao, Minqiang Li. CDSWS: coverage-guaranteed distributed sleep/wake scheduling for wireless sensor networks. EURASIP J. Wireless Comm. and Networking, 2012:44, 2012. [doi]

Authors

Guofang Nan

This author has not been identified. Look up 'Guofang Nan' in Google

Guanxiong Shi

This author has not been identified. Look up 'Guanxiong Shi' in Google

Zhifei Mao

This author has not been identified. Look up 'Zhifei Mao' in Google

Minqiang Li

This author has not been identified. Look up 'Minqiang Li' in Google