Mining multilingual topics from wikipedia

Xiaochuan Ni, Jian-Tao Sun, Jian Hu, Zheng Chen. Mining multilingual topics from wikipedia. In Juan Quemada, Gonzalo León, Yoëlle S. Maarek, Wolfgang Nejdl, editors, Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009. pages 1155-1156, ACM, 2009. [doi]

Authors

Xiaochuan Ni

This author has not been identified. Look up 'Xiaochuan Ni' in Google

Jian-Tao Sun

This author has not been identified. Look up 'Jian-Tao Sun' in Google

Jian Hu

This author has not been identified. Look up 'Jian Hu' in Google

Zheng Chen

This author has not been identified. Look up 'Zheng Chen' in Google