Dynamic Maintenance Strategy for Word-of-Mouth Marketing

Hong Peng, Kaifan Huang, Lu-Xing Yang, Xiaofan Yang, Yuan Yan Tang. Dynamic Maintenance Strategy for Word-of-Mouth Marketing. IEEE Access, 8:126496-126503, 2020. [doi]

Authors

Hong Peng

This author has not been identified. Look up 'Hong Peng' in Google

Kaifan Huang

This author has not been identified. Look up 'Kaifan Huang' in Google

Lu-Xing Yang

This author has not been identified. Look up 'Lu-Xing Yang' in Google

Xiaofan Yang

This author has not been identified. Look up 'Xiaofan Yang' in Google

Yuan Yan Tang

This author has not been identified. Look up 'Yuan Yan Tang' in Google