Computer-Aided Nodule Detection on Digital Chest Radiography: Validation Test on Consecutive T1 Cases of Resectable Lung Cancer

Shuji Sakai, Hiroyasu Soeda, Naoki Takahashi, Takashi Okafuji, Tadamasa Yoshitake, Hidetake Yabuuchi, Ichiro Yoshino, Keiji Yamamoto, Hiroshi Honda, Kunio Doi. Computer-Aided Nodule Detection on Digital Chest Radiography: Validation Test on Consecutive T1 Cases of Resectable Lung Cancer. J. Digital Imaging, 19(4):376-382, 2006. [doi]

Authors

Shuji Sakai

This author has not been identified. Look up 'Shuji Sakai' in Google

Hiroyasu Soeda

This author has not been identified. Look up 'Hiroyasu Soeda' in Google

Naoki Takahashi

This author has not been identified. Look up 'Naoki Takahashi' in Google

Takashi Okafuji

This author has not been identified. Look up 'Takashi Okafuji' in Google

Tadamasa Yoshitake

This author has not been identified. Look up 'Tadamasa Yoshitake' in Google

Hidetake Yabuuchi

This author has not been identified. Look up 'Hidetake Yabuuchi' in Google

Ichiro Yoshino

This author has not been identified. Look up 'Ichiro Yoshino' in Google

Keiji Yamamoto

This author has not been identified. Look up 'Keiji Yamamoto' in Google

Hiroshi Honda

This author has not been identified. Look up 'Hiroshi Honda' in Google

Kunio Doi

This author has not been identified. Look up 'Kunio Doi' in Google