Hyperspectral Target Detection With RoI Feature Transformation and Multiscale Spectral Attention

Yanzi Shi, Jiaojiao Li, Yuxuan Zheng, Bobo Xi, Yunsong Li. Hyperspectral Target Detection With RoI Feature Transformation and Multiscale Spectral Attention. IEEE T. Geoscience and Remote Sensing, 59(6):5071-5084, 2021. [doi]

Authors

Yanzi Shi

This author has not been identified. Look up 'Yanzi Shi' in Google

Jiaojiao Li

This author has not been identified. Look up 'Jiaojiao Li' in Google

Yuxuan Zheng

This author has not been identified. Look up 'Yuxuan Zheng' in Google

Bobo Xi

This author has not been identified. Look up 'Bobo Xi' in Google

Yunsong Li

This author has not been identified. Look up 'Yunsong Li' in Google