Mining Interesting Meta-Paths from Complex Heterogeneous Information Networks

Baoxu Shi, Tim Weninger. Mining Interesting Meta-Paths from Complex Heterogeneous Information Networks. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 488-495, IEEE, 2014. [doi]

Authors

Baoxu Shi

This author has not been identified. Look up 'Baoxu Shi' in Google

Tim Weninger

This author has not been identified. Look up 'Tim Weninger' in Google