Compact Ultra-Wideband Monopole Antennas Using Novel Liquid Loading Materials

Chaoyun Song, Elliot Leon Bennett, Jianliang Xiao, Qiang Hua, Lei Xing, Yi Huang. Compact Ultra-Wideband Monopole Antennas Using Novel Liquid Loading Materials. IEEE Access, 7:49039-49047, 2019. [doi]