Resting state functional connectivity associated with trait emotional intelligence

Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Rui Nouchi, Atsushi Sekiguchi, Hiroshi Hashizume, Yuko Sassa, Yuka Kotozaki, Carlos Makoto Miyauchi, Ryoichi Yokoyama, Kunio Iizuka, Seishu Nakagawa, Tomomi Nagase, Keiko Kunitoki, Ryuta Kawashima. Resting state functional connectivity associated with trait emotional intelligence. NeuroImage, 83:318-328, 2013. [doi]