Originality of divergent thinking is associated with working memory-related brain activity: Evidence from a large sample study

Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Rui Nouchi, Ryoichi Yokoyama, Yuka Kotozaki, Seishu Nakagawa, Atsushi Sekiguchi, Kunio Iizuka, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki, Carlos Makoto Miyauchi, Kohei Sakaki, Yuko Sassa, Takayuki Nozawa, Shigeyuki Ikeda, Susumu Yokota, Daniele Magistro, Ryuta Kawashima. Originality of divergent thinking is associated with working memory-related brain activity: Evidence from a large sample study. NeuroImage, 216:116825, 2020. [doi]

Bibliographies