Correlation among body height, intelligence, and brain gray matter volume in healthy children

Yasuyuki Taki, Hiroshi Hashizume, Yuko Sassa, Hikaru Takeuchi, Michiko Asano, Kohei Asano, Yuka Kotozaki, Rui Nouchi, Kai Wu, Hiroshi Fukuda, Ryuta Kawashima. Correlation among body height, intelligence, and brain gray matter volume in healthy children. NeuroImage, 59(2):1023-1027, 2012. [doi]

Bibliographies