Sleep duration during weekdays affects hippocampal gray matter volume in healthy children

Yasuyuki Taki, Hiroshi Hashizume, Benjamin Thyreau, Yuko Sassa, Hikaru Takeuchi, Kai Wu, Yuka Kotozaki, Rui Nouchi, Michiko Asano, Kohei Asano, Hiroshi Fukuda, Ryuta Kawashima. Sleep duration during weekdays affects hippocampal gray matter volume in healthy children. NeuroImage, 60(1):471-475, 2012. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: