Analysis of the EM Field Distribution in Smart Home

Churng-Jou Tsai, Bo-Yuan Tsai, Jinn-Kwei Guo, Chun-Lin Lu, Chang-Fan Liu, Yu-sheng Lin, Yeong-Her Wang. Analysis of the EM Field Distribution in Smart Home. In International Conference on Computational Aspects of Social Networks, CASoN 2010, Taiyuan, China, 26-28 September 2010. pages 167-170, IEEE Computer Society, 2010. [doi]