SOFAR: Large-Scale Association Network Learning

Yoshimasa Uematsu, YingYing Fan, Kun Chen, Jinchi Lv, Wei Lin. SOFAR: Large-Scale Association Network Learning. IEEE Transactions on Information Theory, 65(8):4924-4939, 2019. [doi]

Authors

Yoshimasa Uematsu

This author has not been identified. Look up 'Yoshimasa Uematsu' in Google

YingYing Fan

This author has not been identified. Look up 'YingYing Fan' in Google

Kun Chen

This author has not been identified. Look up 'Kun Chen' in Google

Jinchi Lv

This author has not been identified. Look up 'Jinchi Lv' in Google

Wei Lin

This author has not been identified. Look up 'Wei Lin' in Google