ARAP++: an extension of the local/global approach to mesh parameterization

Zhao Wang, Zhongxuan Luo, Jielin Zhang, Emil Saucan. ARAP++: an extension of the local/global approach to mesh parameterization. Journal of Zhejiang University - Science C, 17(6):501-515, 2016. [doi]

Authors

Zhao Wang

This author has not been identified. Look up 'Zhao Wang' in Google

Zhongxuan Luo

This author has not been identified. Look up 'Zhongxuan Luo' in Google

Jielin Zhang

This author has not been identified. Look up 'Jielin Zhang' in Google

Emil Saucan

This author has not been identified. Look up 'Emil Saucan' in Google