AmbiguityVis: Visualization of Ambiguity in Graph Layouts

Yong Wang, Qiaomu Shen, Daniel Archambault, Zhiguang Zhou, Min Zhu, Sixiao Yang, Huamin Qu. AmbiguityVis: Visualization of Ambiguity in Graph Layouts. IEEE Trans. Vis. Comput. Graph., 22(1):359-368, 2016. [doi]

No reviews for this publication, yet.