Audio watermarking scheme with dynamic adjustment in mute period

Tzong-Sun Wu, Han-Yu Lin, Wang-Chieh Hu, Yih-Sen Chen. Audio watermarking scheme with dynamic adjustment in mute period. Expert Syst. Appl., 38(6):6787-6792, 2011. [doi]

Bibliographies