A Comprehensive Review of Group Activity Recognition in Videos

Lifang Wu, Qi Wang, Meng Jian, Yu Qiao, Boxuan Zhao. A Comprehensive Review of Group Activity Recognition in Videos. Int. J. Autom. Comput., 18(3):334-350, 2021. [doi]